X

There are no products in your shopping cart yet.

Bezoek onze kunsthagen-showtuin en overtuig u van de kwaliteit

0

There are no products in your shopping cart yet.

CONCEPT MODEL  Algemene Leverings- & Betalings-voorwaarden van Groenplus

1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding, doch worden deze door ons vrijblijvend gedaan.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) terzake.


 3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Orders verbinden ons eerst na onze schriftelijke, binnen een redelijke termijn te verzenden bevestiging, onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn order. Mondelinge afspraken zijn eerst bindend, nadat deze binnen een redelijke termijn schriftelijk zijn bevestigd.


 4.De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.


 5.Levering geschiedt af magazijn in Mol tenzij anders is overeengekomen.


 5.1 Indien is overeengekomen dat de aangekochte goederen op een adres worden afgeleverd door GROENPLUS, zal dit altijd inhouden dat de goederen gelost naast de auto op verhard terrein worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


 6.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.
 Overschrijding van de levertijd brengt ons niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 NBW.

7.Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.


 8.Wij behouden ons het recht voor om, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs.


 9.Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.


 10.1.Wij verplichten ons jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.


 10.2.Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren, die:
 a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke en veilige uitvoering zijn.

b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld.

11.1. De koper dient de geleverde goederen direct na aflevering en voor verwerking of montage nauwkeurig te inspecterenen op uiterlijk waarneembare gebreken, uitvoering, hoeveelheid en mogelijke beschadigingen. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief zonder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheid, uitvoering en zonder gebreken zijn afgeleverd.


 11.2. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt.


 11.3. De kosten van het retourneren van de aangekochte goederen en/of het terug sturen van garantie onderdelen zijn voor rekening van de koper.


 11.4 Indien op het afleveradres garantie-onderdelen moeten worden vervangen door GROENPLUS zijn de reis- en/of transportkosten voor rekening van de koper.


 12. Indien niet duidelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden kunsthagen en toebehoren van deze, ontwikkeld voor gebruik door particulieren in de achtertuin. GROENPLUS sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat de kunsthagen in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.


 12 a Groenplus sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade, indirecte schade, letselschade en gevolgschade, welke is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke montage of slecht onderhoud van de geleverde goederen.


 12 b Groenplus behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken.


 13. Groenplus garandeert de door haar geleverde kunsthagen en toebehoren voor fabrieksfouten gedurende een periode van een jaar na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden: De defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabrieksfouten. De aanwijzingen in handleiding nauwgezet zijn opgevolgd.
 De kunsthagen zijn geschikt voor particulier gebruik als tuindecoratie. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage, natuurlijke verkleuring zoals m.b.t. de materiaal eigenschappen te verwachten zijn.
 Daar waar de kunsthaag wordt gebruikt als decoratiemateriaal in openbaar toegankelijke ruimten of plaatsen met een verhoogd brandgevaar, is de koper van de kunsthagen verplicht om afdoende maatregenelen te treffen om brand te voorkomen.
 Het risico van brand alsmede de gevolgen daarvan zijn voor de koper / eigenaar van de toegepaste kunsthagen.


 14. De termijn voor betaling gaat in op de datum zoals vermeld op betreffende faktuur c.q. opdrachtbevestiging. Bij overschrijding van de betalingstermijn, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aan koper in rekening te stellen een maandelijkse rente van 1% alsmede alle kosten kosten terzake van de wanbetaling met een minimum van 100,- waaronder, bijvoorbeeld, incasso kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met inbegrip van het honorarium en de verschotten van onze advocaat.


 15. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.


 16. Zolang de goederen met alle bijkomende kosten niet integraal door koper zijn betaald, blijven zij eigendom van GROENPLUS. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven. Hij is in geval van niet tijdige betaling, gehouden nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te leveren. Zijn in voorkomend geval de goederen wel doorverkocht, dan worden wij rechthebbende op de doorverkoopprijs terwijl de koper zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan de desbetreffende akte van cessie.


 17.De administratie van Groenplus wordt ten alle tijden geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.


 18.Door het plaatsen van een order bij Groenplus aanvaardt de koper deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en GROENPLUS


 19.De in artikel 18 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en Groenplus gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.


 20.Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank te Breda.


 22.De eventuele nietigheid of niet-geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.

 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

GROENPLUS
 website: www.kunsthaag-kopen.nl

Dhr. Bergmans Ben

Correspondentie adres:

FS EMSENLAAN 27
2400 Mol
Belgie

Telefoon:  +32 468493295

E-mail: kunsthaaggp@gmail.com

IBAN : 
BIC: 

BTW nr.: BE0807093943

K.v.K.